Avtalevilkår

Avtalevilkår for produkter,

tjenester og prosjekter med Fjellvann AS.

Endringslogg

Endringer vil være gjeldende for nye avtaler signert etter endring, og etter varsel for eksisterende avtaler.

18.03.2021

 • Fjernet siste del av punkt 16. : «Kjøper må likevel innbetale fakturert beløp inntil uenigheten er avklart.» 

25.09.2019

 • Lagt til punkt vedrørende moderne og utdaterte nettlesere.

31.12.2018

 • Fjernet vilkår relatert til tjeneste som ikke lenger tilbys av Fjellvann AS.
 • Endring i formatering/oppsett basert på overnevnte endring.
 • Endring av gebyr for gjenopptakelse.

31.03.2018

 • Fjernet vilkår relatert til tjeneste som ikke lenger tilbys av Fjellvann AS.

08.11.2017

 • Endring av adresse og e-postadresse for Fjellvann AS.

23.05.2016

 • Endring av formatering
 • Fjernet vilkår relatert til tjeneste som ikke lenger tilbys av Fjellvann AS.

Betingelser ved inngåelse av kontrakt med:

Fjellvann AS
Org nr: 916 391 838
Stortorvet 10, 0155 Oslo
[email protected]

Generelle betingelser

 1. Hvilke av våre produkter, rådgivning og tjenester som er levert vil fremgå av kjøpers faktura og kontrakt/ordrebekreftelse.
 2. Fjellvann AS forbeholder seg alle rettigheter til å utvide eller innskrenke sitt produkt og tjenestespekter og regulere pris på disse.
 3. Prosjektet forsøkes utført innen gitt tidsperspektiv. Dette er avhengig av at kunden overleverer tilbakemelding og annet nødvendig materiell som tekst, grafikk, bilder, tekst og lignende i rimelig tid etter forespørsel fra Fjellvann AS. Hvis kunden ikke følger dette vil det bety senere leveranse enn nevnt i kontrakten.
 4. Fjellvann AS forbeholder seg retten til starte arbeidet først når kontrakt er signert og første faktura registrert innbetalt.
 5. Fjellvann AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil og mangler i tekst, bilder og innhold oversendt fra kunden eller tredjepart for kunden.
 6. Kunden garanterer at den har nødvendige rettigheter til alt som er oversendt fra kunden til bruk for kunden og fritar Fjellvann AS fra alle eventuelle krav i denne forbindelse.
 7. Fjellvann AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, finansielle tap eller generelle tap som er påført noen av de involverte partene som følge av tjenesten/produktet som er levert eller bruken av tjenesten/produktet.
 8. I tilfeller hvor det blir gjensidig avtalt å avslutte avtalen/prosjektet skal Kunden betale Fjellvann AS for tiden og arbeidet som er utført og påbegynt, samt eventuelle kostnader som har påløpt på grunn av prosjektet.
 9. Beløp innbetalt til Fjellvann AS vil kun bli tilbakebetalt ved dobbel betaling, dobbel fakturering eller tydelig feil betaling. Ved forskuddsbetaling for en tjeneste som det blir avtalt å avslutte før ferdigstilling, vil rest beløpet fungere som kreditt for kunden til fremtidige prosjekter.
 10. Faktura sendes med 10 dager netto forfall, det kan dog spesifiseres andre vilkår i kontrakten som fremgår over dette punktet. Ved sen betaling påløper forsinkelsesrenter og gebyr i henhold til gjeldende satser. Fjellvann AS forbeholder seg også retten til å stenge/avslutte leveranse av tjeneste/produkt ved manglende betaling.
 11. Kunden forplikter seg til å gi Fjellvann AS tilbakemelding og innspill i rimelig tid. Kunden forstår at unnlatelse av å gjøre dette kan være til heft for Fjellvann AS og muligheten til å utføre videre arbeid i henhold til kontrakten. Dette kan resultere i kostnader for Fjellvann AS  som vil bli fakturert Kunden. Hvis det er bedt om tilbakemelding eller innspill fra kunden, men det mangler respons etter 5 arbeidsdager, forbeholder Fjellvann AS seg retten til å stoppe arbeidet inntil nødvendig tilbakemelding er gitt. Fakturering vil skje i henhold til kontrakt uavhengig om produktet/tjenesten er klart innenfor det avtalte tidsperspektivet hvis kunden selv er skyld i forsinkelsen. Denne type forsinkelse kan også medføre et gjenopptakelse gebyr etter 5 arbeidsdager ventetid og 5 arbeidsdagers pause. Gjenopptakelse gebyr er pålydende 5000,- eks mva eller 10% av avtalens størrelse, hva enn som er minst.
 12. Fjellvann AS tilbyr gratis ordinær support. Hva som innebefattes av ordinær support vurderes av den enkelte rådgiver ved henvendelser. Support og eventuell nødvendig bistand utover det ordinære vil varsles før fakturering begynner etter gjeldende pris for arbeidet.
 13. Fjellvann AS er ikke ansvarlig for å rette eventuelle feil på tjenesten/produktet som kommer som følge av tredjeparts endringer, nye versjoner eller avvikling/konkurs. Produktet/Tjenesten tilpasses omfang som er nevnt i kontrakten på det tidspunktet kontrakten ble signert og prosjektet startet.
 14. Fjellvann AS er ikke ansvarlig for å rette eventuelle feil på tjenesten/produktet som kommer som følge av eldre nettlesere. Det vil alltid kunne forventes mindre forskjeller mellom forskjellige nettlesere. Som grunnlag skal leveransen til Fjellvann fungere i den nyeste utgaven av Chrome, Firefox, Safari og Edge ved leveransetidspunktet. 
 15. Oppsigelse på alle produkter skal leveres personlig av kunden per e-post til [email protected] Oppsigelser som ikke følger disse kravene kan bli avvist.
 16. Dersom en faktura bestrides bes kjøper skriftlig melde fra til Fjellvann AS på e-post: [email protected] innen forfall slik at omkostninger kan unngås.
 17. Fjellvann AS gir ingen garantier for resultat, besparelse, plassering eller rangering i Google eller andre søkemotorer.
 18. Ved reklamasjon plikter kjøper å skriftlig underrette Fjellvann AS. Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid, etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir Fjellvann AS melding som angir hva slags mangel det gjelder.
 19. Fjellvann AS forbeholder seg retten til å vise frem produktene/tjenestene vi har levert til kunde som en del av vår portefølje. Dette innebærer blant annet fremvisning med link på nettsider og annonsering i diverse media.
 20. Fjellvann AS forbeholder seg retten til å merke alle sine produkter/tjenester med henvisning til at vi har levert tjenesten eller produktet.
 21. Fjellvann AS eier de imaterielle rettigheten på alt vi lager så fremt ikke andre allerede eier dette, kunden kan overta rettighetene etter avtale.
 22. Avtalen reguleres av norsk rett. Hvis det oppstår tvister i forbindelse med avtalen skal det gjøres forsøk på å løse tvistene ved forhandling. Dersom forhandlingene ikke fører frem innen rimelig tid, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo Forliksråd og Oslo tingrett som verneting jf. Tvistelovens § 4-6.
 23. Ved eventuelt salg av Fjellvann AS overføres denne avtale til kjøperen av Fjellvann AS.

Løpende avtaler

 1. Det er bindingstid i 12 mnd fra inngåelse av avtale, som fornyes løpende per 12 mnd dersom annet ikke er avtalt. (Perioden er ordinært sett nevnt på kontrakten) Oppsigelse må skje tre måneder før avtalens utløp, dersom ikke annet er avtalt. Ordinært sett 1 måned ved månedsavtaler. Dersom Kunden ønsker å bryte bindingstiden må kunden betale resterende månedsavgifter tilsvarende gjenstående avtaleperiode. Ved kjøp av overnevnte produkter forbeholder Fjellvann AS seg retten til å fjerne bistand til produktet hvis kunden ikke lenger er kunde av Fjellvann AS.
 2. Ved kjøp av løpende avtaler forbeholder Fjellvann AS seg retten til å fjerne all bistand til produktet hvis kunden ikke lenger er har et aktivt kundeforhold med Fjellvann AS.

Noen av kundene vi har jobbet med

Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport
Nor Omega
Maria Mena
Wavemaker
Statens Vegvesen
Entra
Amfi
Safedrive
Telenor Arena
Lifeline Care
Flogas
Eldorado E-sport